REGULAMIN DNIA BEZ PYTANIA
SP W SULMIERZYCACH

 

1. Na początku każdego miesiąca przedstawiciele SU losują, który dzień miesiąca będzie dniem bez odpytywania przez nauczycieli.
2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
3. Wylosowany dzień wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego (dolny korytarz przy pokoju nauczycielskim).
4. W tym dniu wszyscy uczniowie są zwolnieni z odpytywania przez nauczycieli na wszystkich przedmiotach.
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, mimo wylosowanego dnia bez pytania. 5. W dniu bez pytania uczniowie NIE SĄ ZWOLNIENI od:
- pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;
- wykonywania prac domowych, z których uczeń może być oceniony;
- aktywnego udziału w lekcji;

Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju dnia bez pytania (decyduje nauczyciel danego przedmiotu);
- wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
6. Dzień bez pytania nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.