PROCEDURA WYBORU PATRONA SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SULMIERZYCACH

 

Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach ma bogatą i długą historię, istnieje już 228 lat. Po I wojnie światowej jej patronem został książę Józef Poniatowski, niestety od 1954 r. imię tego księcia – patrioty przestało pojawiać się w dokumentach i na świadectwach. Należy wrócić do tej tradycji i wzmocnić działania wychowawcze naszej szkoły przez budowanie swojej tożsamości wokół postaci, której życie i działalność jest godna naśladowania.

Powołanie zespołu do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły
Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań mających na celu wybór patrona szkoły oraz opracowanie harmonogramu tych działań.
Członkowie zespołu:
Bęczkowska Anna
Górazda Aneta
Kluczna Ewa
Skibińska Justyna

Zasady

• W wyborach bierze udział cała społeczność szkolna i lokalna (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, rodzice i mieszkańcy).
• Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący w porozumieniu z dyrektorem.
• Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia i złożenie go do Urzędu Gminy w Sulmierzycach.
• Realizacja projektu Poznajemy patrona szkoły.


Etap I
Wyłonienie kandydatur na patrona szkoły. Termin 12.02. - 16.03. 2018 r.


Wybory kandydata na patrona przez uczniów
• W lutym wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat: Kto może być patronem szkoły?
• Uczniowie każdej klasy w tajnym głosowaniu wytypują po jednym kandydacie na patrona szkoły.

Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników

• Nauczyciele szkoły w tajnym głosowaniu wytypują jednego kandydata na patrona szkoły.
• Pracownicy administracji i obsługi w tajnym głosowaniu wytypują jednego kandydata na patrona.

Zgłaszanie kandydatów przez rodziców i członków lokalnej społeczności

• Rodzice i członkowie społeczności lokalnej mogą zgłaszać swoich kandydatów na patrona szkoły. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub zbiorowe. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata na patrona, uzasadnienie jego wyboru oraz nazwiska osób zgłaszających (załącznik). Zgłoszenia można składać do sekretariatu szkoły lub na ręce wychowawców do 16.03.2018 r.
• Zespół koordynujący wybierze dwie najczęściej powtarzające się kandydatury.

Etap II
Prezentacja kandydatów w terminie 19.03-13.04.2018 r.


• Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne promujące swoich kandydatów.
• Nauczyciele i pracownicy szkoły przygotują plakaty informacyjne promujące swoich kandydatów.
• Rodzice i członkowie społeczności lokalnej mogą przygotować plakaty informacyjne promujące swoich kandydatów.
• Plakaty będą prezentowane na korytarzu szkolnym do 13.04.2018 r.

Etap III
Ogólnoszkolne wybory 16.04.2018 r.


• Patron szkoły zostanie wyłoniony spośród wytypowanych kandydatur w tajnym głosowaniu.
• Wybory odbędą się 16.04.2018 r. w Szkole Podstawowej w godzinach 8.00-17.00.
• W wyborach uczestniczyć mogą: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz członkowie lokalnej wspólnoty.
• Nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami oraz zespół koordynujący.
• Każdy z głosujących otrzyma jedną kartę do głosowania z listą kandydatów, jej odbiór potwierdzi własnoręcznym podpisem.
• Głosujący wstawia znak „x” lub „+” w kratkę obok wybranego przez siebie jednego kandydata.
• Karty, na których będzie zaznaczonych więcej kandydatów, będą nieważne.
• Wyniki zostaną ogłoszone 17.04.2018 r.

Etap IV

• Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia i złożenie go w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach.

Etap V
Poznajemy patrona szkoły


• Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowany projekt Poznajemy patrona szkoły.
• Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranej osoby.

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA PATRONA