miniaturka

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2018–2019 – „Aktywna tablica”

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkołach.

W ramach programu do naszej szkoły zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe. Monitor interaktywny to tablica lekcyjna XXI wieku. Uatrakcyjni prowadzone zajęcia i jednocześnie zapewni nauczycielowi duży komfort użytkowania.

Aktywna Tablica – międzyszkolna sieć współpracy

W związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Szkoły uczestniczące w sieci:
• Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach
• Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach
Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy w programie Aktywna Tablica

Planowane działania w sieci:
1. Spotkania organizacyjne.
2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych.
3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych
4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk.

5. Wymiana poglądów, doświadczeń.

Spotkania w ramach międzyszkolnych sieci współpracy

Ad 1.
1. Spotkanie organizacyjne koordynatorów (23.10.2018r.)
• Integracja uczestników sieci.
• Ustalenie potrzeb i oczekiwań uczestników dotyczących udziału w międzyszkolnej sieci współpracy.
• Ustalenie celów, harmonogramu działań międzyszkolnej sieci współpracy.
• Opracowanie planu i harmonogramu pracy sieci.

2. Spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

  • 6.12.2018 w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach
  • Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
  • Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.

3. Spotkanie nauczycieli języka angielskiego
• 11.01.2019 w Szkole Podstawowej w Bogumiłowicach
• Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
• Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.

4. Spotkanie nauczycieli międzyszkolnej sieci współpracy:

  • 28.03.2019 w Szkole Podstawowej w Bogumiłowicach
  • analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników,
  • prezentacja aplikacji do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych,
  • wymiana poglądów, prezentacja scenariuszy zajęć oraz sposobów ich realizacji z wykorzystaniem monitora interaktywnego.

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Sprawozdania z lekcji otwartych w ramach projektu „Aktywna Tablica:

Lekcja 1:

Dnia 20.03.2019 r. w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach odbyła się lekcja otwarta organizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach biorącej udział w programie „Aktywna tablica”. W lekcji edukacji wczesnoszkolnej  pt.: „Ćwiczenia i dyktando utrwalające pisownie wyrazów z ó” prowadzonej przez p. Teresę Musiał wzięli udział uczniowie klasy III (nauczyciel: Katarzyna Januszkiewicz).

Celem zajęć było utrwalenie zasad ortograficznych. Na lekcji korzystano z technologii informatycznej, łącząc także tradycyjne formy, np. praca z kartami pracy, drama. Uczniowie wysłuchali i obejrzeli krótki materiał audiowizualny, przypominający najważniejsze zasady pisowni „ó”. Mieli okazję zastosować w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu poprawnej pisowni. Wiele radości sprawiły dzieciom także ortograficzne kalambury. Forma lekcji miała zachęcić uczniów do korzystania z multimediów, a także pokazać im, że ćwiczenia ortograficzne wcale nie muszą być nudne.

 Lekcja 2:

Dnia 14.05.2019 r. w Szkole Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego na temat: ”Bezpieczeństwo na drodze („Road safety”). W lekcji prowadzonej przez p. Beatę Gaik uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach (p. Katarzyna Januszkiewicz).

Celem zajęć było rozpoznawanie i nazywanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.  Podczas lekcji wykorzystano nowoczesne technologie informacyjne, oraz gry dydaktyczne, które połączone zostały z tradycyjnymi formami nauki takimi jak praca z podręcznikiem i  zeszytem. Uczniom została wyświetlona specjalna prezentacja przypominająca najważniejsze informacje. Wykorzystanie nowoczesnej technologii jaką jest tablica multimedialna, sprawiło że dzieci chętnie zabierały głos podczas lekcji jak  również lepiej zapamiętywały zasady bezpieczeństwa.