miniaturka

 

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„GMINA SULMIERZYCE W ŚWIĄTECZNYM KADRZE”

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Sulmierzyce

 

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego  w Sulmierzycach we współpracy z Gminą Sulmierzyce.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sulmierzyce – Pan Gabriel Orzeszek.

 

Cele konkursu:

 • Ukazanie piękna tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na obszarze Gminy Sulmierzyce.
 • Upowszechnianie i popularyzacja wśród uczniów sztuki fotografii, inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia.
 • Uchwycenie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie pomysłowości, wyobraźni, kreatywności, uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych artystycznie.
 • Promocja i pokazanie piękna gminy Sulmierzyce.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Sulmierzyce.
 • W konkursie może wziąć udział dowolna ilość uczniów z każdej szkoły z terenu gminy Sulmierzyce.
 • Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu zdjęcia w wersji elektronicznej, zapisanego w formacie jpg, ukazującego piękno różnych miejsc i sytuacji  na terenie naszej gminy, w stylistyce świątecznej. Wystarczy zrobić oryginalne, wyjątkowe i niepowtarzalne zdjęcie, oddające świąteczny czas, nastrój i atmosferę.
 • Każdy uczestnik wysyła jedno zdjęcie, które nie było wcześniej publikowane ani nagradzane.
 • Zgłoszone zdjęcie może być poziome lub pionowe, czarno–białe, kolorowe lub w sepii.
 • Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace indywidualne.
 • Fotografię wraz z wypełnionym oświadczeniem (zgłoszenie i zgoda na przetwarzanie danych z podpisem opiekuna prawnego) należy przesłać na adres  e-mail: technikasulmierzyce@interia.pl  do 22.01.2022r. (jako dwa osobne załączniki,  ale w jednej wiadomości mailowej).
 • W temacie wiadomości mailowej należy wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu.
 • Nazwa pliku zawierającego fotografię musi składać się z imienia i nazwiska autora oraz nazwy szkoły (np. marta_nowak_spsulmierzyce).
 • Treść wiadomości mailowej powinna składać się z metryczki zawierającej: – imię  i nazwisko autora; – szkołę; – klasę; bardzo krótki opis pracy (np. miejsce, które zostało sfotografowane).
 • Wzór oświadczenia (zgłoszenie i zgoda na przetwarzanie danych z podpisem opiekuna prawnego) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wypełnione oświadczenie prosimy przesłać jako zdjęcie lub skan w wiadomości e-mail (razem ze zdjęciem konkursowym).
 • Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografia ta została wykonana osobiście oraz że uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób na niej widniejących (jeśli takie osoby będą na fotografii).
 • Przystępując do konkursu uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na nabycie przez organizatorów prawa do prezentacji zdjęć, umieszczania ich na wystawach lub w lokalnych mediach, prezentację na Facebooku oraz stronach internetowych organizatorów konkursu.
 • Prace bez dołączonego, prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia nie wezmą udziału w konkursie.
 • Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

 

 

Kryteria oceny prac:

 • Uczestnicy konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych : uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – VIII.
 • Komisja oceni prace według następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem konkursu, interpretację artystyczną tematu konkursu; ogólne wrażenie artystyczne; treść, oryginalność i pomysłowość ujęcia; estetykę, jakość dostarczonych zdjęć.
 • O wynikach konkursu nagrodzeni bądź wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni po zakończeniu obrad komisji konkursowej, najpóźniej w połowie lutego 2022 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku oraz stronie internetowej organizatorów z podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, klasa, szkoła).
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowe oceny z techniki (lub plastyki) oraz dyplomy, a dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu Fotograficznego pod hasłem

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW