miniaturka

                          

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastyczno-czytelniczego

dla  uczniów klas VI – VIII szkoły   podstawowej

„ Zabiorę na bezludną wyspę…”

Informacja dla uczestnika: Wyobraź sobie, iż musisz spędzić pewien czas na bezludnej wyspie, ale żebyś nie czuł się samotny, możesz zabrać z sobą swoją ulubioną postać, rzecz, przedmiot, zwierzę, roślinę itp. występującą w  książce. Zastanów się, kogo lub co, chciałbyś wziąć i przedstaw swój wybór w postaci dowolnie wykonanej pracy plastycznej. Dołącz także krótkie uzasadnienie wyboru. Ocenie przez Komisję konkursową  będzie podlegała zarówno praca plastyczna jak i uzasadnienie wyboru towarzysza .

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie i Sieć współpracy i samokształcenia „Aktywny bibliotekarz-aktywna biblioteka”.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu pajęczańskiego.
 3. Celem konkursu jest:

– promocja czytelnictwa

– rozwijanie pasji  i zainteresowań czytelniczych

–  doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania różnych technik  plastycznych

– rozwijanie twórczej inwencji i wyobraźni

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, wraz z uzasadnieniem wyboru, będącej portretem lub przedstawieniem  w inny sposób bohatera  literackiego( ze świata ludzi lub przyrody ożywionej albo nieożywionej – rzeczy, przedmiotów) którego uczestnik konkursu chciałby  zabrać z sobą    na bezludną wyspę.
 2. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę plastyczną.
 3. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie i być własnym pomysłem twórcy.
 4. Praca ma być wykonana na papierze w formacie A-4 lub A-3 dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, wydzieranka, wyklejanka, kolaż itp.) i z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
 5. Każdą pracę plastyczną należy podpisać na odwrocie, podając dane autora pracy: imię, nazwisko, klasę, dokładną nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Praca powinna  zawierać w widocznym miejscu tytuł „Zabiorę na bezludną wyspę…”
 6. Do każdej pracy należy także dołączyć osobną kartkę z krótką informacją zawierającą uzasadnienie wyboru oraz tytuł książki i nazwisko jej autora. Kartkę podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
 7. Podpisane prace należy dostarczyć do 30.11.2021 r. do CRE WŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie ul. Wiśniowa 7.
 8. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę:
 • zgodność pracy z tematem konkursu i regulaminem
 • uzasadnienie – trafność, poprawność stylistyczna i ortograficzna
 • estetyka wykonania
 • oryginalność
 • technika
 1. Organizator konkursu przewiduje dla laureatów dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Organizator powiadomi szkoły o terminie i formie wręczenia nagród, która będzie uzależniona od aktualnej sytuacji.

14.Prac, które wpłyną na konkurs nie zwraca się.

15.Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej  oraz opublikowania ich na stronie internetowej CRE WŁ  w Sieradzu, CRE WŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie oraz  Fb i ewentualnie w prasie.

16.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej CRE WŁ w Sieradzu, CRE WŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie, portalu Fb i w lokalnej prasie.

17.Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

 1. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie pytania kierować należy na adres: filiapajeczno@bpsieradz.pl lub pod nr telefonu 34 3112089.

19.Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora oraz portalu społecznościowym Fb Orgnizatora
 2. W celu uczestnictwa w Konkursie konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie, wyłonieniem zwycięzców Konkursu, jak również w celach sprawozdawczych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) pod adresem email: iod@wodnsieradz.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 3 miesięcy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Karta zgłoszenia  ucznia na konkurs

 do udziału w międzyszkolnym konkursie plastyczno-czytelniczym pt.  „Zabiorę na bezludna wyspę…” organizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie

do pobrania w poniższym linku:

Karta zgłoszenia