miniaturka

  Regulamin  powiatowego konkursu literacko-plastycznego

dla uczniów klas V-VIII ze szkół podstawowych z terenu szkół powiatu pajęczańskiego

 1. „Jestem bezpieczny w cyberprzestrzeni”
 2. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie przy współudziale sieci współpracy i samokształcenia „Aktywny bibliotekarz – aktywna biblioteka”, działającej przy BP w Pajęcznie. Przebieg konkursu na terenie szkoły koordynuje nauczyciel bibliotekarz.
 3. Celem konkursu jest:
 • uwrażliwienie na zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu i uświadomienie ich konsekwencji
 • kształtowanie postaw bezpiecznego korzystania z Internetu
 • rozwijanie twórczej inwencji i wyobraźni,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania różnych technik plastycznych,
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VIII ze szkół podstawowych z terenu powiatu pajęczańskiego.
 2. Przedmiotem konkursu jest praca w formie komiksu dotycząca sytuacji związanej z bezpiecznym korzystaniem z Internetu lub zagrożeniami i konsekwencjami wynikającymi z ich nieprzestrzegania. Przedstawiona historia ma stanowić zamkniętą całość. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko  1 pracę. Praca musi być zatytułowana na odwrocie.
 3. Technika pracy konkursowej:

– praca wykonana z wykorzystaniem dowolnych narzędzi np. kredka,  tusz, ołówek, mazak, węgiel

– orientacja prac –  pionowa lub pozioma wykonana na papierze lub kartonie w formacie  A3

– liczba kadrów ( obrazków ) dowolna. Tekst  „w dymkach” może być napisany ręcznie – litery drukowane lub komputerowo – czcionka Times New Roman ( wielkość 8-12).

– dopuszcza się wklejenie tekstów

 1. Na odwrocie pracy należy zamieścić kartę informacyjną z danymi uczestnika: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.
 2. Kryteria oceny prac:

–  zgodność treści komiksu z tematem konkursu i regulaminem oraz czytelność zamieszczonych treści

–  pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu

–  estetyka pracy

 1. Praca powinna być wykonana samodzielnie i być własnym pomysłem twórcy.
 2. Podpisane prace wraz z Kartą zgłoszenia należy złożyć do 01 marca 2024 r. w siedzibie CREWŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie ul. Wiśniowa 7.
 3. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
 4. Placówki, których uczniowie wezmą udział w konkursie, zostaną poinformowane o dacie uroczystego podsumowania konkursu i jego wynikach.
 5. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością CREWŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie.
 6. Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej oraz opublikowania ich na stronie internetowej CREWŁ  w Sieradzu, CREWŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie oraz  Fb i ewentualnie w prasie.
 7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 8. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie pytania kierować należy na adres: filiapajeczno@bpsieradz.pl lub pod nr telefonu 34 3112089.
 9. Przetwarzanie danych osobowych:
 10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora oraz portalu społecznościowym Fb Organizatora.
 11. W celu uczestnictwa w Konkursie konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie, wyłonieniem zwycięzców Konkursu, jak również w celach sprawozdawczych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego               w Sieradzu z siedzibą przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu.

 

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO 27.02.2024 R.